"به دیدارخودم رفتم"

‍ امروزبه دیدارخودم رفتم
ازدیدن خودم حالم خوب شد
مرزبین دستان وتنم راکم کردم
خودم رادرآغوش کشیدم!
سخت!
سپس قهوه ای تلخ نوشیدم
وکمی ازخودم احوالپرسی کردم.
ازتنهاییم گلایه کردم
ارام انگشتم رابرلبان گذاشت:هیس!
گفت،ملولم ازدیو ودد،آنم آرزوست!
هیچ نگفتم وبرگشتم.
درسم ومشقم راگرفته بودم ،تاهمیشه

۵اردیبهشت ۹۷منبع: http://maaktobat.blogfa.com/