" یک فنجان دمنوش بی حسی! "

یک روز با تو قرار می گذارم
در همان کافه
میزکنارپنجره
این بار که برای سفارش آمدن
دیگرنمی گویم هرچه ایشان خواستن
نمی گویم ،همان همیشگی!
سفارشی جدید می دهم،
یک روز با تو قرار می گذارم
در همان کافه
میزکنارپنجره
این بار که برای سفارش آمدن
دیگرنمی گویم هرچه ایشان خواستن
نمی گویم ،همان همیشگی!
سفارشی جدید می دهم،
 یک فنجان دمنوش بی حسی!
با مقداری دلتنگی به همراه لبخندی تلخ
تورانمی دانم،شایدسفارشت ویژه باشد
با مقداری دلتنگی به همراه لبخندی تلخ
تورانمی دانم،شایدسفارشت ویژه باشدمنبع: http://maaktobat.blogfa.com/